Rreth Vais Law

8th-post-featured

Zyra Përmbarimore VAIS Law është person juridik i regjistruar pranë Agjencionit për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë me numër të regjistrimit: 71031705, me Përmbarues Privat Ma.Sc. Valdrin Beka dhe Ma.Sc. Isa Gacaferi, të licencuar nga Ministria e Drejtësisë me Nr. Licence 164/14, date: 02.05.2014, përkatësisht 165/14, datë: 02.05.2014.

Lexo më shumë

Inicimi i rastit

3rd-post

Ekzekutimi i detyrueshëm rregullohet nga ligji i procedurës përmbarimore Nr. 04/L-139 konkretisht neni 22 dhe 29 i këtij ligji përcakton dhe dokumentacionin ligjor që duhet t’i dorëzohen zyreve përmbarimore për të filluar një procedurë përmbarimi, të cituar më poshtë...Read More

Tarifat

5th-post-featured

Masa e tarifës për ofrimin e shërbimit përmbarimor privat përcaktohet me udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Drejtësisë Nr. 06/2014.…Read More

Shërbimet

5th-post-featured

Shërbimi Përmbarimor Privat është funksion i pavarur me karakter publik që ushtrohet nga personat fizik të licencuar nga Ministria e Drejtësisë…Read More